Polityka prywatnościI. Postanowienia ogólne.


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem następujących stron internetowych www.simpleav.pl, www.simpleav.com.pl oraz b2b.simpleav.pl - zwanych też dalej serwisem.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz dostępnych narzędzi analitycznych. Ponadto są też klauzule informacyjne dotyczące procesu rekrutacji oraz spotkań organizowanych w formie wideokonferencji.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

SimpleAV Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane jako „RODO” .

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed nieupoważnionym dostępem.

SimpleAV Sp. z o.o. jako administrator nie zbiera, ani nie przetwarza danych wrażliwych (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), ani danych osób nieletnich.

II. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych.


Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV. Powierzenie danych osobowych:


Administrator dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i realizowanych za jej pośrednictwem usług w tym dla realizacji zawieranych umów korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi opisane w RODO.

SimpleAV Sp. z o.o. jako administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług informatycznych, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, podmioty świadczące usługi doradcze typu księgowość, kadry, pomoc prawna. Wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

Powyższe nie dotyczy obowiązku udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Z uwagi na fakt, że korzystamy z usług różnych dostawców np. w zakresie wsparcia informatycznego, to dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar UE. Stąd też zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne podstawy prawne (standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).

V. Cele i podstawy przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych.


Cel przetwarzania: kontakt poprzez wysłaną do administratora wiadomość e-mail lub sms.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda.
Okres przechowywania: rok lub w zależności od treści nadesłanego zapytania do momentu odwołania zgody przez nadawcę wiadomości/e-maila, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: adres e-mail, numer telefonu nadawcy wiadomości oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości.

Cel przetwarzania: kontakt telefoniczny.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
Okres przechowywania: tydzień lub do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: numer telefonu ewentualnie dodatkowo imię, nazwisko oraz dane dobrowolnie podane w trakcie rozmowy.

Cel przetwarzania: kontakt poprzez formularz kontaktowy B2B oraz zamówienia realizowane poprzez platformę B2B.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: dane wskazane w formularzu kontaktowym niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
Okres przechowywania: jeżeli podstawę stanowi wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane do czasu, w którym nie zostanie ona wykonana. W tym przypadku obowiązuje okres przedawnienia roszczeń nawet po zakończeniu umowy.
Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy z ceidg/KRS, numery telefonów kontaktowych, dozwolone adresy IP (opcja), dane pracowników uprawnionych /upoważnionych do dokonywania zakupów/składania zamówień (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), adresy dostaw, historia zamówień, dane klienta końcowego do realizacji zamówienia/dostawy.

Cel przetwarzania: kontakt poprzez formularz zgłoszenia serwisowego (zakładka http://simpleav.pl/serwis/formularz/).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez zgłaszającego a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: imię, nazwisko, dane urządzenia, dane do faktury, adres wysyłki ewentualnie dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości.

Cel przetwarzania: wysyłka informacji marketingowych dotyczących produktów i/lub usług świadczonych przez SimpleAV i jego partnerów wskazanych na stronie internetowej SimpleAV.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO – zgoda, oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.(Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
Okres przechowywania: do momentu zakończenia współpracy, odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
Zakres danych: adres e-mail.

Cel przetwarzania: zawarcie umowy.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa.
Okres przechowywania: do momentu wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: imię i nazwisko osób reprezentujących firmę, dane firmy (ujawnione w ceidg lub KRS), dane kontaktowe firmy (adres e-mail, numer telefonu).

Cel przetwarzania: wystawienie faktury.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 106 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021.685 t.j. z 14.04.2021r.) - wypełnienie obowiązku prawnego.
Okres przechowywania: do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Zakres danych: imię i nazwisko osób reprezentujących firmę, dane firmy (ujawnione w ceidg lub KRS), dane kontaktowe firmy (adres e-mail, numer telefonu).

Cel przetwarzania: „Śniadania z SimpleAV” oraz wszelkie spotkania w celu przedstawienia oferty produktowej, a także inne wydarzenia o charakterze prezentacyjno-szkoleniowym z udziałem zaproszonych klientów /gości/ osób zapisanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO zgoda oraz uzasadniony interes administratora.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Uczestnika spotkania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: imię i nazwisko, numeru telefonu, adres e-mailowy, nazwa reprezentowanej firmy w celach niezbędnych do dokonania rejestracji.

Cel przetwarzania: udział w organizowanym webinarium.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a )i f) RODO - prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i/lub usług administratora lub jego partnerów biznesowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest organizacja webinaru.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Uczestnika spotkania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Zakres danych: imię i nazwisko, numeru telefonu, adres e-mailowy, nazwa reprezentowanej firmy w celach niezbędnych do dokonania rejestracji.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości kontaktu i/lub otrzymywania informacji marketingowych, udziału w spotkaniu/webinarze, brak możliwości wystawienia faktury. Podanie danych jest w pełni dobrowolne.

Pozyskane dane przekażemy:
a) dostawcom narzędzi do organizacji spotkań/webinariów wersji online,
b) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) i wsparciem informatycznym.

VI. Pliki cookie.


Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty dostosowanej do ich zainteresowań. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika strony. Każdy użytkownik strony może wyłączyć korzystanie z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookies automatycznie lub ręcznie.

Klikając pole „Zaakceptuj cookies ” użytkownik zgadza się na umieszczanie przez nas tych plików na swoim urządzeniu; zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, zmienić swoje ustawienia. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies lub wycofać zgodę na cookies opcjonalne w dowolnym momencie, klikając link „Zmiana w cookies”. Wybór pewnych preferencji może oznaczać brak możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności strony lub personalizacji obsługi.

Szczegółowe informacje o sposobie modyfikacji ustawienia obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

Strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych tzw. wtyczki społecznościowe. Warunkiem nawiązywania bezpośredniego połączenia z serwerem danego serwisu społecznościowego jest ingerencja użytkownika.

Spółka SimpleAV Sp. z o.o. nie ma wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe (takie informacje podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych).Obecnie korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów: Facebook Inc. oraz Linkedin Corp.

Strona internetowa może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej SimpleAV Sp. z o.o., odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

VII. Bezpieczeństwo danych


Spółka SimpleAV Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę danych, a także wszelkie informacje powierzone jej przez użytkowników. W tym celu spółka na bieżąco wdraża zabezpieczenia fizyczne i techniczne aby chronić gromadzone informacje i dane osobowe. Jednakże należy pamiętać, że żadna witryna, system komputerowy czy wybrane łącze nie są w pełni bezpieczne.

VIII. Logi serwera


Odwiedzanie strony internetowej SimpleAV Sp. z o.o. wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona umieszczona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest i przechowywane w logach serwera. Takie dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami -użytkownikami strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji. Logi służą do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX. Domena


Spółka SimpleAV Sp. z o.o. posiada zawarte umowy dotyczące wyłącznego prawa użytkowania zarejestrowanych domen.

X. Prawa autorskie:


Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ umieszczone na stronie internetowej SimpleAV Sp. z o.o. są prawnie chronione i stanowią jej własność intelektualną. Rozpowszechnianie i kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez uzyskania pisemnej zgody SimpleAV Sp. z o.o. jest zabroniona. Niektóre elementy zdjęciowe na stronie serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

XI. Licencje i ochrona prawna:


Spółka SimpleAV chroni swoją własność intelektualną, a w szczególności prawa autorskie, patenty i znaki towarowe, w związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej oraz podmiotów współpracujących nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

XII. Zmiany warunków i zapisów:


Spółka SimpleAV Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczone w serwisie były aktualne i zgodne z prawem. Z tych względów Spółka zastrzega możliwość modyfikacji publikowanych informacji w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości treści umieszczonych na stronie. Zmiany te są wiążące dla użytkowników serwisu w momencie ich opublikowania. Spółka SimpleAV Sp. z o.o. zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i prezentowanymi treściami w serwisie.

XIII. Informacje o produktach i usługach:


Wszelkie informacje oraz ilustracje prezentowane na stronach serwisu internetowego SimpleAV Sp. z o.o. opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji.

XIV. Kontakt:


Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze strony internetowej prosimy kierować pod następujący adresem e-mail: biuro@simpleav.pl.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie postępowania z danymi osobowymi udzielamy pod adresem e-mail: biuro@simpleav.pl.

Wrocław, dnia 01 sierpnia 2022r.