Zadzwoń: (+48) 71 382 81 00
E-mail:

Regulamin B2B

SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409593, NIP 8992732413, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji serwisu b2b, zawierającej m.in. aktualne stany towarów w magazynie, cenniki, dokumenty handlowe firmy oraz umożliwiającej składanie zamówień online (także dokonanie rezerwacji) należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

W celu aktywacji konta i otrzymania danych logowania należy przesłać wypełnione i podpisane* upoważnienie wraz z załączonymi dokumentami rejestrowymi firmy (CEDIG/KRS, NIP, REGON) poświadczonymi za zgodność z oryginałem, pod adresem właściciela platformy:

 

 

SimpleAV Sp. z o.o., al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław

 

Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie: +48 71 382 81 00 lub mailowo: b2b[at]simpleav.pl

 

REGULAMIN

 

1. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie, który określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży przez SimpleAV Sp. z o.o. jako Sprzedawcę.

2. Klient oświadcza, że osoby, których dane widnieją w Upoważnieniu, mają stosowne umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Klienta.

3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

4. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wynikające z korzystania z sieci internetowej, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

5. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu, co potwierdza zaznaczając odpowiednie pole na deklaracji przesłanej do Sprzedawcy. Stanowi to oświadczenie Klienta o zapoznaniu się treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień, a także o poinformowaniu o niniejszych warunkach korzystania z Platformy osób wskazanych w Upoważnieniu.

6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedawcy  o zmianie osoby uprawnionej do korzystania z platformy B2B lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Klienta. W braku takiej informacji Klient będzie w pełni odpowiedzialny za działania takiej osoby, której uprawnienie do korzystania z platformy B2B wygasło lub zostało ograniczone.

8. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło.

9. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym, bądź niepoinformowania Sprzedawcy o tym, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedawcy szkody, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

10. Klient wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Sprzedawca nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty i ryzyko związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy Platformy B2B w tym udzielone Upoważnienia.

15. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Platformy B2B.

16. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez wypełnienie nowego Upoważnienia niezbędnego do obsługi Platformy B2B.

17. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

18. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

19 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym będzie właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2018r.

21. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych i Polityki Prywatności znajdują się w Upoważnieniu.

22. Zaakceptowany Regulamin oraz podpisane Upoważnienie wraz z załącznikami stanowią warunek udostępnienia przez Sprzedawcę Platformy B2B i przeprowadzania na niej transakcji handlowych.